top of page
LOGO-GOODd_edited.png

RSIN 857584959 

IBAN NL53INGB0007895642 t.n.v. Stichting Hartenwens en Verandering 

 

Van Everdingenstraat 68 2273JP Voorburg. 

Telefoonnummer 0684252744 

K.v.k -nummer 68771754 

Bestuursleden; M.Celikhan Penningmeester 

                            Z. Celikhan Secretaris 

                            Y. van der Maden Voorzitter. 

 

BELEIDSPLAN 

Inleiding 

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting Hartenwens en Verandering het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 september 2017 en sluit aan op de statuten van de Stichting. Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien van toepassing. 

 

Aanleiding 

Toen Yvonne van der Maden, oprichter van de Stichting, in 2016 de documentaire programma van Jan Slagter (omroep MAX) zag over kinderen in Bulgarije en Roemenië die letterlijk in het riool zijn opgegroeid, voelde zij zich geroepen om er iets aan te doen. Die kinderen hebben namelijk geen andere optie dan in de prostitutie of drugshandel terecht te komen. 

 

Doelstelling 

Het doel van de stichting is om ontwikkelingshulp te bieden aan vergeten groepen jongeren en ouderen Nationaal en Internationaal. Dit doet de stichting door projecten op te zetten waar mensen kunnen leren kleinschalige landbouw te bedrijven en daardoor kunnen voorzien in hun eigen voedsel. 

 

Wij vinden het van belang dat er op een duurzame manier wordt gewerkt (daarmee wordt bedoeld: geen eenmalig snel effect maar een effect voor de lange termijn). De stichting vindt het belangrijk dat mensen zich thuis voelen in hun eigen omgeving en dat zij zich bewust zijn van de kansen in hun eigen omgeving. Dat heeft niet alleen te maken met bijvoorbeeld landbouwgrond maar ook met de manier waarop mensen 

met elkaar omgaan. Dergelijk bewustzijn en tolerante, sociale omgang met elkaar, willen wij graag in zowel binnen- als buitenland stimuleren. 

 

In de statuten wordt de doelstelling van de stichting daarom in algemenere zin verwoord: 

Het zowel nationaal als internationaal (doen) stimuleren en bevorderen van de 

sociale, maatschappelijke en culturele verbinding tussen mensen en bevolkingsgroepen en op die wijze het onderlinge respect en begrip voor elkaars cultuur te vergroten, dit in de ruimste zin van het woord. 

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a. het (doen) realiseren en uitvoering geven aan zelfvoorzienende sociale, 

maatschappelijke en/of culturele projecten; 

b. het (doen) organiseren van (culturele) evenementen, activiteiten, cursussen 

en/of bijeenkomsten; 

c. samen te werken met vrijwilligers, bij voorkeur met multinationale en/of 

multiculturele achtergronden; 

d. het (doen) verstrekken en bieden van informatie, advies en/of begeleiding, 

onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van 

media; 

e. samen te werken met diverse organisaties en instellingen; 

f. het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het 

vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar 

bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn. 

 

Afwezigheid van winstoogmerk Stichting Hartenwens en Verandering heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.3 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. Stichting Hartenwens en Verandering streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de instelling de met activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling. Besteding liquidatiesaldo Zoals blijkt uit artikel 12 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed te behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. 

 

Werkwijze 

De Stichting werkt samen met vrijwilligers om zowel fondsenwerving te doen als om de zelfvoorzieningsprojecten op te zetten. 

 

1. Beleid

 

1.1 Te verrichten werkzaamheden van de Stichting 

Samen met de 10 vrijwilligers van Stichting Hartenwens en Verandering worden de volgende werkzaamheden verricht: 

 

* Ter plekke de situatie te beoordelen en daarin een prioriteit te stellen met alle belanghebbenden zodat het grootste resultaat bereikt kan worden met de beschikbare middelen en tijd. 

* Het uitzoeken en aanschaffen van grond met geschikte woonvoorziening. 

* Aanplant van gewassen en aanschaf van vee. 

* Kennisoverdracht aan de deelnemers die er uiteindelijk baat bij hebben. 

* Overdragen van het project aan lokale deelnemers waarbij Stichting Hartenwens en Verandering toezichthouder wordt. 

* Dat houdt in dat Stichting Hartewens en Verandering ter plekke een eindverantwoordelijke aanstelt (tegen vergoeding). 

* Deze eindverantwoordelijke dient zich te houden aan de door Stichting Hartenwens en Verandering gestelde eisen voor dit project. Denk bijvoorbeeld aan een werkschema, budget, en huisregels. 

 

1.2 Werving en beheer van gelden

Stichting Hartewens en Verandering werft gelden ten behoeve van de van de doelstelling door middel van de volgende wervingsactiviteiten. 

 

* Gesloten beurs. De Stichting probeert zo min mogelijk afhankelijk te zijn van financieele middelen maar des te meer in te zetten op vrijwilligerswerk. 

* Elk jaar zullen samen met vrijwilligers verschillende activiteiten in Nederland op touw worden gezet om fondsen, giften en donaties te werven. 

* Stichting Hartenwens en Verandering is in Nederland gevestigd en daarom is zij onlosmakelijk deel van de maatschappij. Ook in onze eigen maatschappij willen we graag de ‘omgevingsbewustzijn’ creeren. Door sociale activiteiten in Nederland te organiseren waardoor mensen uit verschillende bevolkingsgroepen elkaar leren kennen, kunnen we dat doel bereiken. 

Tijdens activiteiten die ook het de lokale sociale cohesie in Nederland bevorderen, zullen donaties worden gevraagd voor alle activiteiten van de Stichting. 

Door verbindend te werken zoals hierboven beschreven draagt Stichting Hartewens en Verandering bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2.1 van de statuten.

Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Hartewens en Verandering streeft ernaar om de beheerkosten niet meer te laten bedragen dan 1% van €40.000.

 

1.3 Vermogen van de instelling 

Stichting Hartewens en Verandering houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de doelstelling van de stichting.

 

1.4 Bestedingsbeleid

Op grond van artikel 5 van de statuten van Stichting Hartewens en Verandering (bepaling omtrent de besluitvorming van het bestuur) en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkel (rechts)persoon) beschikken over het vermogen van de stichting, als ware het eigen vermogen. 

2. Overige 

2.1 Beloningsbeleid 

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 4.6 van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en niet-bovenmatig vacatiegeld. 

 

Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) kan aan hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend. Het beloningsbeleid is er op gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instellingen. 

 

2.2 Beloningsbeleid 

De administratie van Stichting Hartewens en Verandering wordt gevoerd door Administratiekantoor BVH. De jaarrekening van Stichting Hartewens en Verandering wordt opgesteld door Administratiekantoor BVH. 

 

Mercera Financial Consultancy 

Anthony Mercera

06-81900719

A.Mercera@merfinon.com

www.merfincon.com

 

2.3 Publicatieplicht 

Stichting Hartewens en Verandering voldoet aan haar publicatieplicht door middel van www.shwev.net en ons email adres stichtingHW@hotmail.com

Schermafbeelding 2024-01-24 om 19.53.09.png
bottom of page